برای دریافت مدرک خود، به موسسه مراجعه فرمایید.

ردیف

نام

نام خانوادگی

سال

عنوان دوره

1

حسن

بهارلو

96

اتوکد

2

سیاوش

میرجوانی

96

اتوکد

3

نیلوفر

زین العابدین طهرانی

94

اتوکد

4

محدثه

شعبان تاج

96

اتوکد

5

سمیرا

شقاقی

96

اتوکد

6

راضیه

حاجی زاده

94

اتوکد

7

هلیا

بختیاری

94

اتوکد

8

حمیدرضا

باطنی

92

اتوکد

9

فاطمه

جعفری

93

اتوکد

10

حسن

نژاددویل

95

اتوکد

11

علیرضا

اوسطی

93

اتوکد

12

محمد

مهدی

93

اتوکد

13

پگاه

جبرئیلی

93

اتوکد

14

محمدحسین

طالبی

93

اتوکد

15

مهسا

روزبهانی

93

اتوکد

16

وحید

گودرزی

93

اتوکد

17

وحید

حسن عباسی

93

اتوکد

18

حسین

پیروز اقدم

93

اتوکد

19

پارسا

مادرشاهیان

93

اتوکد

20

سارا

عظیم پور

93

اتوکد

21

سیدضیاالدین

شوندی

93

اتوکد

22

مجتبی

نقدی

93

اتوکد

23

ستاره سادات

اشرف پور

90

اتوکد

24

محمد علی

شمالی نیری

88

اتوکد

25

ملیحه

جلالی فر

90

اتوکد

26

نسترن

علی رضایی

94

اتوکد

27

وحید

نیری

93

اتوکد

28

غزاله

افشاری

93

اتوکد

29

نوید

صابری راد

93

اتوکد

30

پریسا

خدابنده لو

93

اتوکد

31

نگین

کامیاب

94

اتوکد

32

غزاله

ابراهیمی طارمی

96

اتوکد

33

مهدی

ایران نژاد

96

اتوکد

34

نازنین

حاجی آقا بزرگی

96

اتوکد

35

الهه

داوودی

96

اتوکد

36

عطیه

فلاح نژاد

96

اتوکد

37

مینا

ظریفی خامنه

96

اتوکد

38

هلیا

امینی

96

اتوکد

39

مریم

فرزاد

92

اتوکد

40

فرناز

جهانگیری

96

پرزانته

41

هلیا

حسین واریانی

95

پرزانته

42

تینا

تجدد

94

پرزانته

43

صبا

اخوان صدر

96

تری دی مکس

44

امیر

شاهرخی

94

تری دی مکس

45

مریم

آشوری

96

تری دی مکس

46

فاطمه

سمیعیان

96

تری دی مکس

47

نرگس

معاونیان

94

تری دی مکس

48

ریحانه

علی بخشی

96

تری دی مکس

49

مستانه

نجاتی دولق

95

تری دی مکس

50

میلاد

شیرازیان

95

تری دی مکس

51

پریسا

بابایی

95

تری دی مکس

52

صبا

اخوان صدر

95

تری دی مکس

53

الهه

فاتحی

95

تری دی مکس

54

شروین

ناصح اسفهلان

95

تری دی مکس

55

فرزانه

میرزابی دیزجی

95

تری دی مکس

56

اصلان

اسدی

95

تری دی مکس

57

وحید

افصحی نیا

90

تری دی مکس

58

مهساسادات

رسول

96

تری دی مکس

59

طناز

جدیدی

95

تری دی مکس

60

مرتضی

غفوری

95

تری دی مکس

61

میثم

اسدی نیا

92

تری دی مکس

62

میلاد

حسینی

95

تری دی مکس

63

فرشته

صدری

96

تری دی مکس

64

هانیه

یوسفی

96

تری دی مکس

65

نیلوفر

صحاف زاده

94

تری دی مکس

66

الهام

خاکباز

94

تری دی مکس

67

شیما

خادمی

96

تری دی مکس

68

تینا

تجدد

94

تری دی مکس

69

زهره

قربان نژاد

96

تری دی مکس

70

امیر

اقبالی

96

تری دی مکس

71

صبا

خنجری

95

تری دی مکس

72

مبینا

شاه آبادی

96

تری دی مکس

73

زهرا

شریف طهرانی

96

راینو

74

میثم

مومیوند

96

راینو و گرس هاپر

75

فاطمه

ریسباف

96

راینو و گرس هاپر

76

امیر

اقبالی

96

راینوو گرس هاپر

77

مبینا

شاه آبادی

96

راینوو گرس هاپر

78

حمیدرضا

باطنی

94

رویت

79

راضیه

حاجی زاده

94

رویت

80

صبا

اخوان صدر

95

رویت

81

مهسا

ایمن نژاد

96

رویت

82

حمیدرضا

باطنی

94

رویت

83

سعیده

فیض الله

93

رویت

84

امیر

اقبالی

96

رویت

85

زهرا

عبدی

95

رویت

86

شیوا

قاسمی

96

رویت

87

محمد صادق

کریم ابهری

96

رویت

88

مهلا

زرنوشه

96

رویت

89

غزاله

شجاعی

92

رویت

90

الهام

خاکباز

94

رویت

91

سارا

اصغری

95

رویت

92

سیده مستوره

موسوی

95

رویت

93

آزاده

شاهرخی

94

رویت

94

امیر

شاهرخی

94

رویت

95

نازنین

حاجی آقا بزرگی

96

رویت

96

مرتضی

خودستان

96

رویت

97

شیرین

خسروی

96

رویت

98

ندا

رصدی

96

رویت

99

آذین

نژادی

96

رویت

100

پگاه

محسن نژاد

95

رویت

101

تینا

تجدد

93

رویت

102

سمیرا

شقاقی

96

رویت

103

صفورا

پازوکی

96

رویت

104

مریم

ابراهیم خلیلی

96

رویت

105

مینا

ظریفی خامنه

96

رویت

106

مینا

عباسی

96

رویت

107

هلیا

امینی

96

رویت

108

زهرا

شریف طهرانی

96

رویت

109

شفق

صالحی

96

رویت

110

فاطمه

رسولی

96

رویت

111

نگار

شکارچیان

96

رویت

112

الهه

احراری

96

فوتوشاپ

113

آرزو

کوهی

96

وی ری