برای دریافت مدرک خود به موسسه مراجعه فرمایید

شماره

نام

نام خانوادگی

سال

دوره

1

امیرپارسا

بختیاری

97

اتوکد

2

یاسمین

داوودی

97

اتوکد

3

الهه

فیضی

97

اتوکد

4

هنگامه

محمودیان

97

اتوکد

5

معصومه

خطیب زاده

97

اتوکد

6

حمیدرضا

قلیچ خان لو مقدم

97

اتوکد

7

زهرا

زیودار

97

اتوکد

8

فاطمه

یزدانی

97

اتوکد

9

مستانه

توکلی

97

اتوکد

10

معصومه

مددی

97

اتوکد

11

صبا

محمدی

97

اتوکد

12

پگاه

خزائلی

97

اتوکد

13

لیلی

برومندراد

97

اتوکد

14

معصومه

شرافتی

97

اتوکد

15

یاسمن

طهماسبی

97

اتوکد

16

سیاوش

 سید ابراهیمی

96

اتوکد

17

محدثه

ابراهیمی طارمی

96

اتوکد

18

سمیرا

امانی پور

96

اتوکد

19

غزاله

امینی

96

اتوکد

20

مهدی

امینی

96

اتوکد

21

نازنین

ایران نژاد

96

اتوکد

22

الهه

بختیاری

96

اتوکد

23

عطیه

جوادیان

96

اتوکد

24

مینا

حاجی آقا بزرگی

96

اتوکد

25

هلیا

حسین زاده

96

اتوکد

26

الهه

داوودی

96

اتوکد

27

کیمیا

داوودی

96

اتوکد

28

حورا

راشدی فر

96

اتوکد

29

مینا

شعبان تاج

96

اتوکد

30

هلیا

شقاقی

96

اتوکد

31

هنگامه

ظریفی خامنه

96

اتوکد

32

سید علی

سید ابراهیمی

96

اتوکد

33

علیرضا

فلاح نژاد

96

اتوکد

34

فاطمه

میرجوانی

96

اتوکد

35

امیرحسین

بهارلو

95

اتوکد

36

حسن

ناصری مقدم

95

اتوکد

37

راضیه

بختیاری

94

اتوکد

38

هلیا

حاجی زاده

94

اتوکد

39

نسترن

علی رضایی

94

اتوکد

40

نگین

کامیاب

94

اتوکد

41

حسن

نژاددویل

94

اتوکد

42

مینا

قاجار

94

اتوکد

43

علیرضا

افشاری

93

اتوکد

44

محمد

اوسطی

93

اتوکد

45

پگاه

پیروز اقدم

93

اتوکد

46

محمدحسین

جبرئیلی

93

اتوکد

47

مهسا

حسن عباسی

93

اتوکد

48

وحید

خدابنده لو

93

اتوکد

49

وحید

روزبهانی

93

اتوکد

50

حسین

زین العابدین طهرانی

93

اتوکد

51

پارسا

شوندی

93

اتوکد

52

سارا

صابری راد

93

اتوکد

53

سیدضیاالدین

طالبی

93

اتوکد

54

مجتبی

عظیم پور

93

اتوکد

55

وحید

گودرزی

93

اتوکد

56

غزاله

مادرشاهیان

93

اتوکد

57

نوید

مهدی

93

اتوکد

58

پریسا

نقدی

93

اتوکد

59

نیلوفر

نیری

93

اتوکد

60

مریم

جعفری

92

اتوکد

61

فاطمه

فرزاد

92

اتوکد

62

ستاره سادات

اشرف پور

90

اتوکد

63

ملیحه

باطنی

90

اتوکد

64

حمیدرضا

جلالی فر

90

اتوکد

65

محمد علی

شمالی نیری

88

اتوکد

66

لادن

امینازاده

97

اسکچاپ

67

شیوا

قاسمی

97

اسکچاپ

68

میثم

راشدی فر

97

پرزانته

69

علیرضا

مومیوند

97

پرزانته

70

آروتین

مارکاریان

97

پرزانته

71

محمد

ابریشم کار

97

پرزانته

72

فرناز

اخوان صدر

96

پرزانته

73

صبا

جهانگیری

96

پرزانته

74

سحر

آذربویه

96

پرزانته

75

امیرحسین

حسین واریانی

95

پرزانته

76

هلیا

دلاوری

95

پرزانته

77

شیده

صباغیان

95

پرزانته

78

اکرم

ناصری مقدم

95

پرزانته

79

تینا

تجدد

94

پرزانته

80

سمیه

صنعت

97

تری دی مکس

81

فاطمه

صنعت

97

تری دی مکس

82

عطیه

قادری

97

تری دی مکس

83

نیلوفر

علی محمدی

97

تری دی مکس

84

مریم

ابن علی

97

تری دی مکس

85

فرناز

جهانگیری

97

تری دی مکس

86

محدثه

نمازی

97

تری دی مکس

87

محمد

ابراهیم آقایی

97

تری دی مکس

88

حسن

ملک محمدی

97

تری دی مکس

89

شقایق

محمودی

97

تری دی مکس

90

عطیه

صنعت

97

تری دی مکس

91

فرشته

صدری

97

تری دی مکس

92

معصومه

مددی

97

تری دی مکس

93

ندا

ربیعی مایانی

97

تری دی مکس

94

علیرضا

دارانی

97

تری دی مکس

95

الهام

خدابنده لو

97

تری دی مکس

96

ندا

ربیعی

97

تری دی مکس

97

مائده

همتی

97

تری دی مکس

98

فاطمه

اقبالی

96

تری دی مکس

99

ریحانه

جوادیان

96

تری دی مکس

100

مهساسادات

خادمی

96

تری دی مکس

101

فرشته

دلاوری

96

تری دی مکس

102

هانیه

دلاوری

96

تری دی مکس

103

شیما

رحیمی

96

تری دی مکس

104

زهره

رسول

96

تری دی مکس

105

زهره

سمیعیان

96

تری دی مکس

106

امیر

شاه آبادی

96

تری دی مکس

107

فاطمه

شاه آبادی

96

تری دی مکس

108

کیمیا

صدری

96

تری دی مکس

109

شیده

علی بخشی

96

تری دی مکس

110

محمد مهدی

عین آبادی

96

تری دی مکس

111

مبینا

فتحی عباس آبادی

96

تری دی مکس

112

سپیده

فرشادیان

96

تری دی مکس

113

الهه

فرهنگ

96

تری دی مکس

114

شیده

قربان نژاد

96

تری دی مکس

115

مبینا

قربان نژاد

96

تری دی مکس

116

مهیار

محمودی

96

تری دی مکس

117

شقایق

یوسفی

96

تری دی مکس

118

نیلوفر

صلاحی درآباد

96

تری دی مکس

119

میلاد

اخوان صدر

95

تری دی مکس

120

پریسا

اخوان صدر

95

تری دی مکس

121

صبا

اسدی

95

تری دی مکس

122

الهه

آشوری

95

تری دی مکس

123

شروین

بابایی

95

تری دی مکس

124

فرزانه

جدیدی

95

تری دی مکس

125

اصلان

حسینی

95

تری دی مکس

126

طناز

خنجری

95

تری دی مکس

127

مرتضی

شیرازیان

95

تری دی مکس

128

سمیه

غفوری

95

تری دی مکس

129

میلاد

فاتحی

95

تری دی مکس

130

سمیه

قادری

95

تری دی مکس

131

صبا

قادری

95

تری دی مکس

132

صبا

میرزابی دیزجی

95

تری دی مکس

133

مریم

ناصح اسفهلان

95

تری دی مکس

134

نرگس

تجدد

94

تری دی مکس

135

نیلوفر

خاکباز

94

تری دی مکس

136

الهام

صحاف زاده

94

تری دی مکس

137

تینا

معاونیان

94

تری دی مکس

138

امیرحسین

ناصری مقدم

94

تری دی مکس

139

مستانه

نجاتی دولق

94

تری دی مکس

140

سحر

رحیمی فر

94

تری دی مکس

141

مهسا

معماریان

94

تری دی مکس

142

سپیده

شاهرخی

93

تری دی مکس

143

امیر

فتحی عباس آباد

93

تری دی مکس

144

زهرا

پهلوانی

93

تری دی مکس

145

زهرا

پهلوانی

93

تری دی مکس

146

میثم

اسدی نیا

92

تری دی مکس

147

محمدرضا

یزدی

92

تری دی مکس

148

محمدرضا

یزدی

92

تری دی مکس

149

محمدرضا

خان محمدی فر

91

تری دی مکس

150

وحید

افصحی نیا

90

تری دی مکس

151

منا

مردانی

97

راینو

152

سعید

فراهانی

96

راینو

153

زهرا

شاه آبادی

97

راینو و گرس هاپر

154

مبینا

غفاری

97

راینو و گرس هاپر

155

غزاله

علی کرم

97

راینو و گرس هاپر

156

پری

زنگنه

97

راینو و گرس هاپر

157

هیربد

حاتمی

97

راینو و گرس هاپر

158

ریحانه

رنجبر

97

راینو و گرس هاپر

159

محمدحسین

رنجبر

97

راینو و گرس هاپر

160

آرزو

ملک

97

راینو و گرس هاپر

161

میثم

اقبالی

96

راینو و گرس هاپر

162

فاطمه

امانی پور

96

راینو و گرس هاپر

163

امیر

ریسباف

96

راینو و گرس هاپر

164

مبینا

شاه آبادی

96

راینو و گرس هاپر

165

نرگس

معاونیان

96

راینو و گرس هاپر

166

فاطمه

مومیوند

96

راینو و گرس هاپر

167

سحر

رحیمی فر

94

راینو و گرس هاپر

168

زهرا

شریف طهرانی

90

راینو و گرس هاپر

169

نگار

شکارچیان

97

رویت

170

یاسمین

محمودیان

97

رویت

171

نوشین

رضایی

97

رویت

172

روشنک

روشن خراط

97

رویت

173

حدیث

اشراقی

97

رویت

174

محدثه

اکرمی

97

رویت

175

نوشین

رضایی

97

رویت

176

تانیا

معین الدینی

97

رویت

177

آیسان

امامی

97

رویت

178

زینب

حمزه امام چای

97

رویت

179

ژاله

برومندنژاد

97

رویت

180

کیمیا

کیایی

97

رویت

181

سیدعلی

سید ابراهیمی

97

رویت

182

زهرا

محمدبیگی

97

رویت

183

نگین

عسگری

97

رویت

184

یلدا

قربانی

97

رویت

185

هنگامه

بختیاری

97

رویت

186

سمانه

طلعتی نژاد

97

رویت

187

نگین

جنتی صفت

97

رویت

188

ملیکا

بیک محمدی

97

رویت

189

منیره سادات

میرجلیلی

97

رویت

190

نگار

معصوم پور

97

رویت

191

فاطمه سادات

عرب باقری

97

رویت

192

نادیا

روحی خشه میران

97

رویت

193

شیوا

ابراهیم خلیلی

96

رویت

194

محمد صادق

اقبال نیا

96

رویت

195

مهلا

امانی پور

96

رویت

196

نازنین

امینی

96

رویت

197

مرتضی

بلوچی

96

رویت

198

شیرین

پازوکی

96

رویت

199

ندا

حاجی آقا بزرگی

96

رویت

200

زهرا

خسروی

96

رویت

201

آذین

خودستان

96

رویت

202

سمیرا

رسولی

96

رویت

203

صفورا

رصدی

96

رویت

204

مریم

زرنوشه

96

رویت

205

مینا

شریف طهرانی

96

رویت

206

مینا

شقاقی

96

رویت

207

هلیا

شکارچیان

96

رویت

208

زهرا

شیخ رضایی

96

رویت

209

شفق

صالحی

96

رویت

210

فاطمه

ظریفی خامنه

96

رویت

211

نگار

عباسی

96

رویت

212

فاطمه

فرهادی

96

رویت

213

نگار

قاسمی

96

رویت

214

صدف

کریم ابهری

96

رویت

215

پریسا

گودرزی

96

رویت

216

نسیم

نژادی

96

رویت

217

امیرحسین

وکیلی

96

رویت

218

پرنیان

رحیمی کازرونی

96

رویت

219

پانته آ

صفایی

96

رویت

220

شیوا

قاسمی

96

رویت

221

فاطمه

خلیلی گرکانی

96

رویت

222

لادن

امینازاده

96

رویت

223

مائده

همتی

96

رویت

224

زهرا

اصغری

95

رویت

225

سارا

اقبالی

95

رویت

226

سیده مستوره

ایمن نژاد

95

رویت

227

پگاه

رحیمی

95

رویت

228

فاطمه

عبدی

95

رویت

229

مهسا

محسن نژاد

95

رویت

230

امیر

موسوی

95

رویت

231

الهام

اخوان صدر

94

رویت

232

آزاده

خاکباز

94

رویت

233

امیر

شاهرخی

94

رویت

234

سپیده

شاهرخی

94

رویت

235

پگاه

محسن نژاد

94

رویت

236

صبا

مشهدی باقر

94

رویت

237

اکرم

باغچری

94

رویت

238

سحر

رحیمی فر

94

رویت

239

راضیه

باطنی

93

رویت

240

حمیدرضا

حاجی زاده

93

رویت

241

یاسر

پارساگهر

93

رویت

242

غزاله

باطنی

92

رویت

243

سعیده

تجدد

92

رویت

244

تینا

شجاعی

92

رویت

245

حمیدرضا

فیض الله

92

رویت

246

فاطمه

یعقوبی یار

90

رویت

247

هدیه

زینالی

97

فاز دو

248

میثم

مومیوند

97

فاز دو

249

حمید

کوه پی

97

فاز دو

250

شیوا

قاسمی

97

فاز دو

251

فاطمه

فراهانی

97

فاز دو

252

الهام

ملکی

97

فاز دو

253

الهام

ملکی

97

فاز دو

254

نعیمه

جدیری حیدری

97

فتوشاپ

255

زهرا

فتح الهی

97

فتوشاپ

256

محمد

ابراهیم آقایی

97

فتوشاپ

257

صدف

شیخ رضایی

97

فتوشاپ

258

طوبی

بابایی

97

فتوشاپ

259

آیناز

امامی

97

فتوشاپ

260

پری

زنگنه

97

فتوشاپ

261

مریم

نوشیری

97

فتوشاپ

262

لادن

امینازاده

97

فتوشاپ

263

ندا

دیزجی

97

فتوشاپ

264

مینا

ظریفی خامنه

97

فتوشاپ

265

هلیا

امینی

97

فتوشاپ

266

آرزو

احراری

96

فتوشاپ

267

الهه

دلاوری

96

فتوشاپ

268

شیده

ملک

96

فتوشاپ

269

مینا

قاجار

96

فتوشاپ

270

شیوا

قاسمی

96

فتوشاپ

271

امیر حسین

حمیدی

95

فتوشاپ

272

حسین

ناصری مقدم

95

فتوشاپ

273

سیما

برات یوسف خانی

95

فتوشاپ

274

اکرم

صباغیان

95

فتوشاپ

275

زیبا

رحمانی آقجه کند

95

فتوشاپ

276

یاسر

پارساگهر

94

فتوشاپ

277

سحر

رحیمی فر

94

فتوشاپ

278

نگار سادات

رحیمی

94

فتوشاپ

279

نیلوفر

زین العابدین طهرانی

92

فتوشاپ

280

عطیه

الله بخش

97

فتوشاپ و پست پروداکشن

281

شیوا

قاسمی

97

کرونا

282

رضوانه

منصوری

98

لومیون

283

زهرا

باکمال

97

لومیون

284

نگین

تجدد

97

لومیون

285

نعیمه

جدیری حیدری

97

لومیون

286

هلیا

حاجی زاده

97

لومیون

287

نازنین

رضوی

97

لومیون

288

تینا

نوروز مفتخری

97

لومیون

289

شیوا

قاسمی

97

لومیون

290

آرزو

کوهی

96

وی ری