دوره تحصیلی

کد محل
تحصیل

نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

عنوان رشته/ گرایش

ظرفیت پذیرش نیمسال

توضیحات

اول

دوم

مهندسی معماری منظر (کد ضریب2)

روزانه

25681

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین

مهندسی معماری منظر

10

-

 

روزانه

25682

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران

مهندسی معماری منظر

4

-

 

روزانه

25683

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران

مهندسی معماری منظر

4

-

ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش

روزانه

25684

دانشگاه تربیت مدرس

مهندسی معماری منظر

8

-

 

روزانه

25685

دانشگاه تهران

مهندسی معماری منظر

6

-

 

روزانه

25686

دانشگاه شهید بهشتی- تهران

مهندسی معماری منظر

12

-

 

نوبت دوم

25687

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین

مهندسی معماری منظر

2

-

 

نوبت دوم

25688

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران

مهندسی معماری منظر

4

-

 

نوبت دوم

25689

دانشگاه تهران

مهندسی معماری منظر

6

-

 

نوبت دوم

25690

دانشگاه شهید بهشتی - تهران

مهندسی معماری منظر

3

-

 

پردیس خودگردان

25691

دانشگاه تربیت مدرس

مهندسی معماری منظر

8

-

محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

پردیس خودگردان

25692

دانشگاه شهید بهشتی - تهران

مهندسی معماری منظر

12

-

محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

غیرانتفاعی

25694

مؤسسه غیرانتفاعی حافظ- شیراز

مهندسی معماری منظر

20

-

 

غیرانتفاعی

25695

موسسه غیر انتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران)

مهندسی معماری منظر

20

-

فقط زن

غیرانتفاعی

25696

مؤسسه غیرانتفاعی طبری- بابل

مهندسی معماری منظر

20

-

 

غیرانتفاعی

25697

مؤسسه غیرانتفاعی کمال الملک- نوشهر

مهندسی معماری منظر

20

-

 

غیرانتفاعی

25698

مؤسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات

مهندسی معماری منظر

20

-