سخنـــــــــــــران: دکتــــــــر سعید سعیــــــــــدی پور

همایـــــش رایــــــــــگان آشنـــــــایی بــا

حـــــــــــــــــــــــرفه ی آمـــــــــــــوزش

و بیــــــــــــــــزینس آمـــــــــــــــــوزشی

     و آشنایی بـا دوره تخصــــــصی

     تربــــیت مــــــدرس معمــــاری  

 

محــــــــــورهای تحلیلی همایـــــــش:

شناخت حرفه آموزش و مشـــاغل مرتـــبـط باآمــــوزش (تدریس، سخنرانی، مشــاوره، مدیریــت آموزش و...)

بــــــاید و نبـــاید هایی که  قـــــبل از آغاز بـــــــه کار در حـــــــرفه آمــــوزش باید دانست

 معــــــرفی و بررسی فرصت های شغلی و کسب وکار حرفه ای در حوزه آموزش

بررسی مفهوم برندینگ آموزشی و لزوم  تدوین بیزینس پلن در حـــرفه آموزش

بـــــــــــــــــررسی چالش های حـــــــــــرفه ی آمـــــــوزش

بــررسی تله ها و علل رکود در حوزه آموزش و حرفــه های مرتبط با آن

علل عـــــــدم رشد در فعالیـــــت حرفه ایِ فعـالان حوزه آمــوزش در جایگاهی که هستند (به عنوان مدرس، سخنران، مشاور، مدیر آموزش و...)

 راهــــــــکارهای گـــریز از رکـود در حرفـه آموزش

 راهـکار های "گســــــترش حوزه شغــلی، افـــزایش سـطح درآمد و گسترش برند شـــــخصی در حرفه آموزش

 

مخــــــــاطبین همــــــــایش:

اســــــــــــــــــــــــاتـید

مدرسیــــــــــــــــــــــن

عـــلاقه منـــدان به فـــــــراگیریِ حرفه تدریــــس ،

علاقه منــــدان به فــــــــراگیریِ حرفه سخنرانی ،

مدیــــــــــران آمــــــــــــــوزش

مشـــــــــــاوران آمــــــــوزشی

و فعـــالان حــوزه آمــــــوزش

 

 اطلاعات برگزاری همایش:

زمـــــــــــــــــــــــان: دی مـاه 98

 ورود برای عموم  رایــگان  است

 رزرو الـــــــــــــــــــــــزامی است

88 94 56 40- 88 94 56 43