دوره های عمومی نرم افزار

مدرس

مدت

زمان برگزاری

شروع

قیمت

50% تخفیف ویژه روز دانشجو

قیمت دوره

Autocad2D

مهندس آیدین حیدرزاده

20

چهارشنبه 11:45-8

نیمه اول بهمن

200000

100000

Autocad2D&3D

مهندس آیدین حیدرزاده

40

یکشنبه 15:45-12

نیمه اول بهمن

395000

197000

Revit

همراه با دو ورکشاپ حرفه ای مدلسازی و رندرینگ

مهندس آیدین حیدرزاده

60

12+48

یکشنبه 19:45-16

نیمه اول بهمن

600000

300000

پنجشنبه 11:45-8

نیمــه دوم آذر

جمعــه 19:45-16

نیمه دوم بهمن

3DMAX+Vray

همراه با دو ورکشاپ حرفه ای رندرinterior وexterior

مهندس محسـن امیدوار

60

12+48

دوشنبه 19:45-16

نیمه اول بهمن

920000

460000

پنجشنبه15:45-12

نیمه اول بهمن

جمعـــه 11:45-8

نیمــه دوم آذر

Rhino

همراه با ورکشاپ حرفه ای

مهندس حسن کریمــی

34

6+28

سه شنبه19:45-16

نیمه دوم آذر

390000

195000

Rhino+Grasshopper

همراه با دو ورکشاپ حرفه ای

مهندس حسن کریمــی

مهندس امیر پورمقـــدم

64

12+52

شــنبه 19:45-16

نیمه دوم بهمن

780000

390000

Photoshop

مهندس بهمن رئوفـــی

30

سه شــنبه 19-16

نیمه دوم بهمن

420000

210000

  پکیج ویژه پـــــرزانته

مهندس زهرا مؤمن زاده

36

چهارشــنبه 19-16

نیمه اول بهمن

420000

210000

سه شــنبه 16-13

نیمــه دوم آذر