نمونه کار دانشجویان - استاد مومن زاده
(تصاویر نمونه کار دوره فتوشاپ آکادمی تخصصی معماری ،دانشجویان زهرا مومن زاده)