نمونه کار استاد رئوفی
(تصاویر نمونه کار دوره فتوشاپ آکادمی تخصصی معماری ، بهمن رئوفی)